header image
Strona główna arrow Karta Stałego Klienta arrow Regulamin
Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Organizatorem programu jest Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Orzech Sp. z o.o.
w Kolbuszowej zwany dalej Organizatorem.
2. Program skierowany jest do osób fizycznych będących klientami detalicznymi Organizatora programu.
3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie.
4. Integralną częścią regulaminu jest katalog nagród.
5. Regulamin i katalog dostępny jest na stronie www.sklepy.orzech.com.pl oraz w siedzibie firmy.
6. Dane uczestników programu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Organizator gwarantuje Uczestnikom Programu pełną poufność zgromadzonych danych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
§ 1 Ogólne Zasady Programu
1. Warunkiem przystąpienia do programu jest:
a) a. dokonanie jednorazowego zakupu towarów w placówce handlowej Organizatora na kwotę 100 zł - Kartę otrzymuje się za darmo.
b) akceptacja warunków regulaminu i podpisanie formularza zgłoszeniowego.
c) c. klienci, którzy posiadają karty, korzystając z nich automatycznie akceptują zmiany w regulaminie.
2. Klienci mogą korzystać z kart otrzymanych w poprzednich edycjach (karty zostały wyzerowane) bez konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego.
3. Z chwilą przystąpienia do programu Uczestnik otrzymuje kartę magnetyczną z zakodowanym indywidualnie kodem magnetycznym i kreskowym.
4. Jednocześnie zostaje wprowadzony do bazy danych Programu, w której otrzyma indywidualne konto punktowe odpowiadające otrzymanej Karcie.
5. Naliczenia punktów nastąpi w chwili dokonania zakupów. Późniejszy zapis paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy.
6. Kartę należy okazać przed zakończeniem paragonu.
7. Dane zarejestrowane w terminalu lub kasie będą gromadzone i przetwarzane w siedzibie Organizatora.
8. Przetwarzanie będzie polegało na zebraniu danych o sprzedaży ze wszystkich placówek handlowych oraz przyznanie uczestnikom określonej ilości punktów wg §2 pkt. 1.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia określonych promocji lub wprowadzenia kart szczególnie uprzywilejowanych.
10. Aktualizacja danych odbywać się będzie 1 raz w tygodniu.
11. Każdy klient może sprawdzić ilość zgromadzonych punktów na weryfikatorze cen oraz przy kasie.
§ 2 Korzystanie z Karty
1. Za zakup towarów w sklepach Orzech w okresie trwania programu uczestnik otrzymuje punkty według przeliczenia – za każde 10 zł = 1 punkt (z wyłączeniem alkoholu, produktów objętych dodatkową punktacją oraz transakcji dokonywanych za pomocą bonów towarowych).
2. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu paragonów kasowych.
3. W przeciągu jednego dnia przy użyciu karty można dokonać max 3 operacji płatniczych związanych z naliczeniem punktacji.
4. Posiadacz karty, który nie ma jej przy dokonywaniu zakupów, nie otrzymuje punktów.
5. Za podstawę do zapisywania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza karty. O ile przy wymianie punktów zaistnieje podejrzenie, że podstawą punktów zapisanych posiadaczowi karty nie były rzeczywiste zakupy posiadacza, to punktów takich nie można wymienić i Organizator ma prawo zatrzymać kartę i wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy.
6. Zapis punktów na karcie winien być dokonywany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, licząc od daty ostatniego zapisu. W przeciwnym przypadku po upływie 3 miesięcy od daty ostatniego zapisu zgromadzone punkty zostają skasowane bez możliwości ich odzyskania.
§ 3 Realizacja Bonusów
1. Punkty zgromadzone przez każdego z uczestników Programu mogą być zamienione na produkty wymienione w Katalogu.
2. Zamówienia na nagrody przyjmowane będą raz w tygodniu – w każdy poniedziałek.
3. Każdy z uczestników Programu może złożyć w dowolnej placówce handlowej Organizatora zamówienie na produkty odpowiadające zgromadzonej ilości punktów. Zamówienie (odbiór produktu) nastąpi w terminie 21 dni w placówce, w której zostało złożone zamówienie.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu oczekiwania do 30 dni z przyczyn od niego niezależnych np. chwilowa niedostępność produktu u producenta.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania produktu z katalogu i zastąpienia go innym produktem o tej samej wartości.
6. Konto punktowe zostanie pomniejszone o ilość punktów odpowiadających wybranemu produktowi w chwili złożenia zamówienia.
7. Zgromadzona ilość punktów przypisana jest tylko do jednej karty. Punkty nie mogą być przekazywane pomiędzy uczestnikami programu. Punkty nie mają wartości pieniężnej, nie można ich wymieniać na gotówkę.
8. Bony towarowe przyznawane w formie nagrody (odpowiadające ilości zgromadzonych punktów) będą realizowane tylko w sklepach Organizatora i nie uprawniają do zakupu wyrobów tytoniowych i alkoholowych.
9. Zamówienia nie odebrane w ciągu 1 miesiąca od momentu złożenia zostaną anulowane.
10.Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany katalogu nagród dwa razy w roku.
§ 4 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości towaru wskazanego w Katalogu. Wszystkie produkty techniczne będą posiadały gwarancje producentów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub podatki do których nabywca produktów będzie zobligowany na mocy przepisów prawa.
3. W przypadku naprawy serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do punktu serwisowego wymienionego na karcie gwarancyjnej. Sklep nie zajmie się pośrednictwem doręczeniu wadliwego towaru do serwisu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w naliczaniu punktów wynikające z awarii systemu komputerowego.
§ 5 Postanowienia Końcowe
1. Program Karty Stałego Klienta obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Klient będzie mógł zamieniać punkty na nagrody w dowolnym czasie , jeżeli zgromadzi odpowiednią ilość punktów przypisaną do danej nagrody z katalogu.
3. Utrata lub zniszczenie karty w trakcie edycji programu powinno być zgłoszone na specjalnym formularzu w dowolnej placówce Organizatora. W terminie 14 dni zostanie wydany duplikat. Opłata za wydanie nowej karty 5 zł.
4. Do odbioru nagrody upoważnione są osoby na które wystawiona jest Karta Stałego Klienta po okazaniu dokumentu tożsamości.
5. O zmianie adresu zamieszkania Uczestnik powinien powiadomić Organizatora pisemnie w ciągu 14 dni.
6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie i Katalogu produktów. Wszelkie zmiany w Regulaminie lub Katalogu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej o której mowa w §1.
7. Organizator może wykluczyć Uczestnika Programu, jeżeli ten naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgromadzone punkty zostaną anulowane.
8. Klient może zrezygnować udziału w programie Karty Stałego Klienta w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenia przesłane do siedziby Organizatora wraz z kartą.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Współpracujemy
Z.P.O.W "Orzech"

Domek letniskowy KAMIONKA

Grupa Polskich Sklepów PASSA

ALTA Brzozów

WIDAMID Łańcut

Sklepy S Krosno

MARKET POINT

Centrum Medyczne PROMEDICA

Specjał Sp. z o.o.
specjal copy.jpg

DANONE Sp. z o.o.

Bakoma S.A.
bakoma.jpg

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "Resmlecz"
resmlecz.gif

Biuro Turystyczne "ESKA"

Tarkon-Gradi Sp. z o.o.

Delko Otto Sp. z o.o.
delko.jpg

Coca-Cola HBC Polska Sp.z o.o.
coca.jpg

Dobrowolscy Sp. z o.o.
dobrowolscy.jpg

Bruno-Tassi Sp.z o.o.
bruno.jpg

SMAK-GÓRNO Sp. z o.o
smakgorno.jpg

Sokołów S.A.
sokolow.jpg

Frukt Sp.z o.o.
frukt.jpg

Famix S. i G. Tarnowscy Sp.j.
famix.jpg

McLane Polska Sp. z o.o.
mc lane.jpg

"Kolporter Sp z o.o." S.K.A.
garmond.jpg

Drimpol M.D.Rykowscy s.j
drimpol.jpg

Vertipol
vertipol.jpg