header image
Strona główna arrow Karta Stałego Klienta arrow Regulamin
Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU KARTY STAŁEGO KLIENTA

1. Organizatorem programu jest Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Orzech Sp. z o.o.
w Kolbuszowej zwany dalej Organizatorem.
2. Program skierowany jest do osób fizycznych będących klientami detalicznymi Organizatora programu.
3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w programie.
4. Integralną częścią regulaminu jest katalog nagród.
5. Regulamin i katalog dostępny jest na stronie www.sklepy.orzech.com.pl oraz w siedzibie firmy.
6. Dane uczestników programu przetwarzane będą zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Organizator gwarantuje Uczestnikom Programu pełną poufność zgromadzonych danych
§ 1 Ogólne Zasady Programu
1. Warunkiem przystąpienia do programu jest:
a) nabycie Karty Stałego Klienta za kwotę 5 zł lub dokonanie jednorazowego zakupu towarów w placówce handlowej Organizatora na kwotę 50 zł w tym przypadku Kartę otrzymuje się za darmo.
b) akceptacja warunków regulaminu i podpisanie formularza zgłoszeniowego
2. Klienci I edycji mogą korzystać z kart otrzymanych w I edycji (karty zostały wyzerowane) bez konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego.
3. Z chwilą przystąpienia do programu Uczestnik otrzymuje kartę magnetyczną z zakodowanym indywidualnie kodem magnetycznym i kreskowym.
4. Jednocześnie zostaje wprowadzony do bazy danych Programu, w której otrzyma indywidualne konto punktowe odpowiadające otrzymanej Karcie.
5. Fakt dokonania zakupów zostaje zarejestrowany w terminalu lub w kasie fiskalnej, o ile posiadana kasa ma taką możliwość, dopiero po zapłaceniu i wydrukowaniu paragonu.
6. W przypadku stosowania terminali, po dokonaniu transakcji handlowej obsługa sklepu dokonuje identyfikacji Karty poprzez przesunięcie jej w szczelinie terminala, sprawdzenie poprawności odczytu oraz wprowadzeniu na klawiaturze numerycznej kwoty brutto obrotu oraz numeru paragonu.
7. Dane zarejestrowane w terminalu lub kasie będą gromadzone i przetwarzane w siedzibie Organizatora.
8. Przetwarzanie będzie polegało na zebraniu danych o sprzedaży ze wszystkich placówek handlowych oraz przyznanie uczestnikom określonej ilości punktów wg §2 pkt. 1.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia określonych promocji lub wprowadzenia kart szczególnie uprzywilejowanych.
10. Odczyt i wprowadzenie nowych danych będzie dokonywane w pierwszym dniu po każdej dekadzie miesiąca; oznacza to, że ilość zgromadzonych punktów pokazywana przez terminal będzie aktualna na dzień ostatniej aktualizacji. Punkty będą do sprawdzenia w terminalach każdego sklepu.
11. Aktualizacja danych będzie obejmowała odczyt ilości przyznanych punktów z placówek objętych programem KSK.
§ 2 Korzystanie z Karty
1. Za zakup towarów w sklepach Orzech w okresie trwania programu uczestnik otrzymuje punkty według przeliczenia – za każde 10 zł = 1 punkt (z wyłączeniem alkoholu, produktów objętych dodatkową punktacją oraz transakcji dokonywanych za pomocą bonów towarowych).
2. W przeciągu jednego dnia przy użyciu karty można dokonać max 2 operacji płatniczych związanych z naliczaniem punktacji – pod rygorem unieważnienia karty.
3. Posiadacz Karty, który nie ma jej przy dokonywaniu zakupów, nie otrzymuje punktów i nie ma możliwości naliczenia ich w późniejszym terminie.
4. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi punktami mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu kwitów kasowych (paragonów)
5. Za podstawę do zapisywania punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza karty. O ile przy wymianie punktów zaistnieje podejrzenie, że podstawą punktów zapisanych posiadaczowi karty nie były rzeczywiste zakupy posiadacza, to punktów takich nie można wymienić i Orzech Sp. z o.o. Ma prawo zatrzymać kartę i wstrzymać przekazanie nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy.
§ 3 Realizacja Bonusów
1. Punkty zgromadzone przez każdego z uczestników Programu mogą być zamienione na produkty wymienione w Katalogu.
2. Każdy z uczestników Programu może złożyć w placówce objętej programem KSK zamówienie na produkty odpowiadające zgromadzonej ilości punktów. Zamówienie (odbiór produktu) nastąpi w terminie 14 dni w placówce w której zostało złożone zamówienie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu oczekiwania do 30 dni z przyczyn od niego niezależnych np. chwilowa niedostępność produktu u producenta.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania produktu z katalogu i zastąpienia go innym produktem.
5. Konto punktowe zostanie pomniejszone o ilość punktów odpowiadających wybranemu produktowi w chwili realizacji zamówienia.
6. Zgromadzona ilość punktów przypisana jest tylko do jednej karty. Punkty nie mogą być przekazywane pomiędzy uczestnikami programu. Punkty nie mają wartości pieniężnej, nie można ich wymieniać na gotówkę.
7. Zamówienia nieodebrane w ciągu 2 miesięcy od złożenia zostaną anulowane. Aby odebrać nagrodę uczestnik będzie musiał ponowić zamówienia.
§ 4 Odpowiedzialność Organizatora
1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości towaru wskazanego w Katalogu. Wszystkie produkty techniczne będą posiadały gwarancje producentów.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub podatki do których nabywca produktów będzie zobligowany na mocy przepisów prawa.
§ 5 Postanowienia Końcowe
1. Program Karty Stałego Klienta obowiązuje w okresie: I 2012 – I 2013.
2. Po tym okresie nastąpi rozliczenie nagród:
a) wg zasad określonych w § 3 pkt 2 w okresie 1 miesiąca od daty zakończenia określonej edycji programu.
3. Utrata lub zniszczenie karty w trakcie edycji programu powinno być zgłoszone na specjalnym formularzu w dowolnej placówce Organizatora. W terminie 14 dni zostanie wydany duplikat. Opłata za wydanie nowej karty 5 zł.
4. Do odbioru nagrody upoważnione są osoby na które wystawiona jest Karta Stałego Klienta po okazaniu dokumentu tożsamości lub osoby posiadające pisemne upoważnienie.
5. O zmianie adresu zamieszkania Uczestnik powinien powiadomić Organizatora pisemnie w ciągu 14 dni.
6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie i Katalogu produktów.
7. Organizator może wykluczyć Uczestnika Programu, jeżeli ten naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgromadzone punkty zostaną anulowane.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Współpracujemy
Z.P.O.W "Orzech"

Domek letniskowy KAMIONKA

Grupa Polskich Sklepów PASSA

ALTA Brzozów

WIDAMID Łańcut

Sklepy S Krosno

MARKET POINT

Centrum Medyczne PROMEDICA

Specjał Sp. z o.o.
specjal copy.jpg

DANONE Sp. z o.o.

Bakoma S.A.
bakoma.jpg

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "Resmlecz"
resmlecz.gif

Biuro Turystyczne "ESKA"

Tarkon-Gradi Sp. z o.o.

Delko Otto Sp. z o.o.
delko.jpg

Coca-Cola HBC Polska Sp.z o.o.
coca.jpg

Dobrowolscy Sp. z o.o.
dobrowolscy.jpg

Bruno-Tassi Sp.z o.o.
bruno.jpg

SMAK-GÓRNO Sp. z o.o
smakgorno.jpg

Sokołów S.A.
sokolow.jpg

Frukt Sp.z o.o.
frukt.jpg

Famix S. i G. Tarnowscy Sp.j.
famix.jpg

McLane Polska Sp. z o.o.
mc lane.jpg

"Kolporter Sp z o.o." S.K.A.
garmond.jpg

Drimpol M.D.Rykowscy s.j
drimpol.jpg

Vertipol
vertipol.jpg